یکشنبه, 25 اسفند 1392 ساعت 03:30

حضور دکتر شعردوست در مراسم انتخاب چهره های برتر تبریز و بازتاب آن در روزنامه «عصرآزادی»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
طی مراسمی در محل تالار اندیشه شهر تبریز از چهره های برتر فعال و منتخب حوزه های مختلف این شهر در سال 92، تجلیل شد. دکتر علی اصغر شعردوست ضمن حضور در این مراسم  طی سخنانی به ظرفیت ها و توانایی های بالقوه و بالفعل آذربایجانی های مقیم داخل و خارج از کشور اشاره نمودند و بر این امر تأکید داشتند که ورود حداکثر 10 درصد سرمایه های آذرهای داخل و خارج از کشور توسعه چشمگیر آذربایجان و تبریز را در پی خواهد داشت
در خصوص برگزاری این مراسم، روزنامه کثیرالانتشار «عصر آزادی» در این شماره از نشریه خود، به سخنان دکتر شعردوست و چگونگی تجلیل و استقبال از حضور ایشان در این مراسم پرداخته است.
 
به نقل از روزنامه عصرآزادی: مراســم معرفــی چهــره برتــر سـال ۹۲ تبریـز بـا معرفـی نفـرات برتــر و تجلیــل از منتخبــان در حــوزه هــای مختلــف بــه کار خــود پایــان داد. ایــن آییــن بــا شــکوه در تــالار اندیشــه تبریـز و بـا حضـور جمـع کثیـری از علاقــه منــدان و فعــالان عرصــه فرهنــگ و هنــر شــهر اولیــن هــا برگـزار شـد. در ابتـدای ایـن مراسـم کـه تعدادی از اعضـای شـورای شـهر تبریـز نیـز حضـور داشـتند «دکترعلـی اصغـر شعردوسـت» سـفیر سـابق ایـران در تاجیکســتان و نماینــده ادوار گذشـته مجلـس شـورای اسـلامی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در ایـن 35 سـال پـس از پیروزی انقلاب اسـلامی و در مراحـل مختلف، نقش مهم تبریز را حـس کرده ایـم و در روزهای دشـوار همـواره در ایـن شـهر بـوده ایم افـزود: امـا همیشـه بـه ایـن نکتـه فکـر کـرده ام کـه چـرا تبریـز ایـن قـدر غریبـه نـواز اسـت؟ دکتـر شعردوسـت با نقـل خاطراتی از مرحـوم آیـت الله انزابـی و علامـه طباطبایـی، بی مهـری هایـی که در حـق ایـن بـزرگان و علمـای دیگـر تبریـز چـون علامـه امینـی شـده
بـود را بـه عنـوان مصـداق آورد. وی افــزود: مــا تاریــخ درخشــانی داریـم امـا دیگـر زمـان افتخـار بـه گذشـته بـه پایـان رسـیده و بایـد در زمـان حـال تاریـخ سـاز شـویم تــا بتوانیــم در آینــده نیزنــام و نقـش ایـن شـهر کهـن را جاودانـه سـازیم. دکتــر شعردوســت ســپس اضافــه کــرد: در خــارج از کشــور، تبریــزی هایــی وجــود دارنــد کــه دلشــان بــرای تبریــز و آذربایجــان مـی تپـد و دوسـت دارنـد تـا بـه ایـن منطقـه خدمت كنند، مابايدبســتر لازم را مهیــا كنيم.وى ادامـه داد: امـروزه، کشـورهای توسـعه یافتـه بــا انســان هــای توســعه یافتــه معنـی پیـدا مـی کننـد و من امیــدوارم بــا تـلاش هـای مسـئولان و دلسـوزان شـهر، بـه تبریـز و آذربایجـان مرفه، آبـاد و توسـعه یافتـه دسـت یابیـم. دکتــر شعردوســت در پایــان اظهـارات خـود کـه از سـوی جمـع حاضـر بـه گرمـی اسـتقبال گردیـد تاکیـد کـرد: اگـر سـرمایه گـذاران آذربایجانـی مقیـم خـارج از کشـور تنهــا ۱۰ درصــد از دارایــی هــا و سـرمایه هایشـان را به تبریـز بیاورند شـاهد همـان شـهر توسـعه یافتـه خواهیـم بـود!
در ایــن آییــن باشــکوه یــک آیتــم موسـیقی بـا صـدای احمد سـتاری اجــرا گردیــد کــه مــورد توجــه شـرکت کننـدگان قـرار گرفـت.
خواندن 307 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 25 اسفند 1392 ساعت 03:30

نظر دادن

از میان عکسها

دکتر شعردوست در خندوانه

تازه ها

بيست و سومين دورهٰ نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها

بيست و سومين دورهٰ نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها

یکشنبه, 14 آبان 1396 09:37

روز گذشته بيست و سومين دوره نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها به پايان رسيد، هرچند زمان حضورم در نمايشگاه بيش از چند ساعت نبود، ولى همين مقدار حضور و سرزدن به...

سرمقاله روزنامه همدلی - پنجشنبه 96/7/27 -خلیج فارس، هماره بدین نام ماندگار است. (علی اصغر شعردوست-استاد دانشگاه)

سرمقاله روزنامه همدلی - پنجشنبه 96/7/27 -خلیج فارس، هماره بدین نام ماندگار است. (علی اصغر شعردوست-استاد دانشگاه)

سه شنبه, 02 آبان 1396 08:23

سخنان سخیف و متوهمانه ترامپ، به‌ویژه آنجا که خلیج فارس را با نامی مجعول خواند، ایرانیان غیرتمند،با هرگونه تفکر و گرایش را به خشم آورده است. اینجانب در مرور خاطرات گذشته،...

خاطراتى از مقتل خوانى، و برش‌هايى از مقتل «نفس‌المهموم» عاشورا، فرصتى براى حرّيّت ( پایگاه خبری نصر نیوز -1396/7/6)

خاطراتى از مقتل خوانى، و برش‌هايى از مقتل «نفس‌المهموم» عاشورا، فرصتى براى حرّيّت ( پایگاه خبری نصر نیوز -1396/7/6)

دوشنبه, 10 مهر 1396 13:16

عاشورا! فصل خونباران عشق است، روز ميعاد با زندگى، كه شيعه حيات خويش را وامدار اوست. ما به ياد محرم و عاشورا و سيدالشهدا و يارانش، رنگ بى رنگى و...

حق تكثير كليه محتواى تصويرى، صوتى و نوشتارى اين وبسايت متعلق است به على اصغر شعردوست .

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار