چمن بازيافته ، عنوان مقاله اى است كه استاد نامدار، نجيب و ايراندوست تاجيك مرحوم خدايى شريف زاده طى آن روابط فرهنگى ايران و تاجيكستان را طى سالهاى ١٩٩٠ تا ٢٠١٥ميلادى بررسى كرده است.

در بخشى از اين مقاله - كه در كتاب پيكى از سرزمين فرهنگ منتشر شده است - آمده است:

از همان سالهاى اول برقرار گرديدن روابط حسنه ميان دو كشور شخصيتى كه براى تاجيكستانيان آشنا و عزيز است، على اصغرشعردوست مى باشد. بعداً با سرپرستى دكتر على اصغر شعردوست در پايتخت كشورمان شهردوشنبه ، دفتر نمايندگى انتشارات بين المللى الهدى با همكارى وزارت فرهنگ تاجيكستان تأسيس گرديد. اكنون كتاب ايران در تاجيكستان نه تنها در نمايشهاى كوتاه مدت، بلكه بردوام به مردم فرهنگ دوست تاجيكستان پيشنهاد مى شد. چه مقدار كتابى در كشور ما به فروش رفت، تعدادش را نمى دانم ولى شخصاً بنده مقدار زيادى كتاب خريدم.بسته بسته كتاب مى خريديم و دسته دسته بردن مردم را مشاهده مى نموديم... اما با كمال تأسف، بعداً نمايندگى "الهدى" و دكان كتاب آن بسته شد.

سعادتمند است فرزند آن كشورى، كه به ممالك دوست با كتاب و با فرهنگ مى آيد. دكتر على اصغر شعردوست تنها مبلٌغ فرهنگ و علم و كتاب ايرانى نيست، بلكه از اولين شخصيتهايى است كه به تحقيق و شناخت ادبيات تاجيك، خاصه شعر آن مشغول مى باشد. در واقع، كتاب او " چشم انداز شعر امروزتاجيكستان" از اولين تحقيقات دانشمندان ايرانى در باره شعر تاجيكى زمان شوروى است... بعداً كتاب و مقاله هاى ديگر دانشمندان ايرانى سر موضوع بحث ادبيات تاجيكى به وجود آمدند، كه از جملهٰ آنها ، تأليفات دكتر محمد جعفر ياحقى، كتاب "از ساقه تا صدر" موسوى گرمارودى، رساله هاى عليرضاقزوه، چندين اثر دكترابراهيم خدايار روى موضوع شعر تاجيكان ازبكستان و باز تأليفات ديگر دانشمندان دسترس خوانندگان گرديد... در طول ١٧ سال كه دكتر شعردوست مسئوليت انتشارات سروش، الهدى و ديگر نهادهاى فرهنگى را به عهده داشت، بيش از دوصد عنوان كتاب مؤلفان تاجيك مستقيماً با مقدمه اوچاپ شد، اين كتابها به دست هركسى كه برسد، زود پى خواهد بردكه نشر آنها يك عمل تكنيكى برگردان اثر از سيريليك به فارسى نيست. چاپ اين مجموعه ها آگاهانه، با تصحيح متن، گاه با تصحيح و تكميل وزن و قافيه و توضيحات معنا و لغت و اصطلاحات انجام يافته است. اين گونه تصحيح و تشريح در چاپ آثار منثور: رمان "فردوسى" ساتم الغ زاده ، "بعد از سر پدر" عبدالحميد_صمد، "در آرزوى پدر" كرامت الله ميرزا، از منتخبات اشعاركتاب نورسان ايران و تاجيكستان با الفباى فارسى و سيريليك از جملهٰ كارهاى فرهنگى و ادبى مى باشند كه در زمينهٰ امور علمى و ادبى دو كشور برادر انجام يافته است. با سعى و تلاش جناب دكتر شعردوست كتابهاى ارزشمندى در رشته هاى تاريخ و خودشناسى ملى تاجيكان انتشار يافتند. اثر رئيس جمهورتاجيكستان، محترم امامعلى رحمان "تاجيكان در آيينهٰ تاريخ" (برگردان به خط فارسى) و تحرير فارسى كتاب "تاجيكان" آكادميسين باباجان غفوراف، كتابهاى "تاريخ بخارا" و "نمونه ادبيات تاجيك" علامه صدرالدين عينى، اثرهاى مربوط به دولتدارى سامانيان و كارنامهٰ أمير اسماعيل سامانى، اثر ميرزاشكورزاده "تاجيكان در مسير تاريخ" سهم شايسته اى در روند خودآگاهى تاريخى و هويٌت ملى تاجيكان دارند.

همهٰ اين اثرها نيز با سعى و تلاش دكتر شعردوست در تهران به طبع رسيدند. در اكثر جشنواره و همايشها كه به تاريخ و فرهنگ مشترك دو كشور بخشيده شدند دكتر شعردوست به عنوان نمايندهٰ جمهورى اسلامى ايران عهده دارى رياست هيئت ايرانى شركت كنندگان، دبيركل همايشها و مسئوليتهاى ديگر به دوش داشت.

 

 

زندگینامه استاد دکتر خدایی شریف :

استاد خدايي شريف زاده در سال 1937م در روستاي جارف ناحية درواز استان بدخشان به دينا آمده است. اجداد وي براساس زندگي نامة خودنوشت از ده بيد سمرقند است. طي سال هاي ١٩٥٦ تا ١٩٦١ ميلادى در دانشكدة فيلولوژي دانشگاه ملي تاجيكستان موفق به اخذ مدرك كارشناسي و در سال ١٩٦٧ ميلادى كارشناسي ارشد شده و در سال ١٩٧٠ ميلادى از رسالة دكتري خود دفاع كرد. در سال ١٩٨٩ ميلادى در روسيه موفق به دريافت مدرك فوق دكتري شد. خدايي شريف زاده از سال ١٩٦١ تا زمان وفات استاد دانشگاه ملي تاجيكستان بوده است. همكارى مستمر او با پژوهشگاه فرهنگ فارسى تاجيكى وابسته به سفارت جمهورى اسلامى ايران دوشنبه و بويژه فصلنامهٰ نامهٰ پژوهشگاه منشاء آثار علمى، فرهنگى فراوانى بوده است كه گزارش آن خود محتاج نوشتارى جداگانه است. وي در كنار تربيت دانشجويان ژرف اند يش كه اكنون خود استادان نامدار هستند، نويسندة صدها مقاله و دهها عنوان كتاب بوده است، عناوين برخى كتاب هاي استاد عبارتند از: اسلوب و كمالات سخن، بلاغت و سخنوري، صوت عجم: دربارة مؤمن قناعت و شعر او، آزردگان و اميدواران ، نظرية نثر، راز جهان: دربارة ناصر خسرو قبادياني، كلام بديع ، شاعر و شعر ، سنت هاي ادبي، سخن از ادبيات ملي ، معنويت و جهان ظاهري، سيزده مقاله و شاهنامه و شعر زمان فردوسي . وي همچنين از سال ١٩٧٩ ميلادى عضو اتفاق نويسندگان تاجيكستان بوده است. كتاب هاي نظرية نثر در ادب فارسي و شاهنامه و شعر زمان فردوسي و نيز ده ها مقاله از وي در ايران چاپ شده است.

حق تكثير كليه محتواى تصويرى، صوتى و نوشتارى اين وبسايت متعلق است به على اصغر شعردوست .

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار